Augalų apsauga Insekticidai | — „Baltic Agro“
Sodo priežiūra Vejos priežiūra Kambario augalai Augalų apsauga Apie mus
< Herbicidai Fungicidai Insekticidai Gusto Karate Mavrik Nimazal Nuo musių Skruzdelių milteliai

Karate spray

INSEKTICIDAS

Veiklioji medžiaga: lambda - cihalotrinas 0,015 g/l (0,0015%)
Produkto forma: mikrokapsulių emulsija (ME), paruošta naudojimui

Karate Spray — insekticidas pasižymintis akaricidinėmis savybėmis ir priklausantis sintetinių piretroidų grupei. Plataus naudojimo spektro kontaktinio ir vidinio veikimo insekticidas. Naudojamas graužiantiems ir čiulpiantiems kenkėjams naikinti sodo, daržo ir dekoratyviniuose augaluose.

Skirtas neprofesionaliajam naudojimui

ATSARGIAI
Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Surinkti ištekėjusią medžiagą. Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus. Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių/ vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių purškiant daržoves, vaiskrūmius, dekoratyvinius augalus ir 10 metrų apsaugos zoną purškiant medžius.

Pavojingas bitėms
Siekiant apsaugoti bites ir kitus apdulkinančius vabzdžius nenaudoti augalų žydėjimo metu. Nenaudoti bičių aktyvaus maitinimosi metu. Pašalinti ar uždengti bičių avilius purškimo metu. Nenaudoti, kai yra žydinčių piktžolių.

Apsinuodijus kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78

Siuntos Nr: žiūrėti ant pakuotės
Registracijos Nr: AS2-53I(2017)
Pagaminimo data: žiūrėti ant pakuotės
Galiojimo laikas: 2 metai
Registracijos savininkas: Syngenta Polska Sp. z o.o.,
Ul.Szamocka 8, 01-748 Warszawa, Polska
Gamintojas: Syngenta Crop Protection AG, Bazelis, Šveicarija
Atstovas Lietuvoje: tel.: 8 5 2420017, faksas 8 5 2420025
IMPORTUOTOJAS IR PLATINTOJAS: UAB „Baltic Agro“, Perkūnkiemio g. 2, Vilnius, tel.: 8 5 2701178

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Karate Spray - insekticidas pasižymintis akaricidinėmis savybėmis ir priklausantis sintetinių piretroidų grupei. Plataus naudojimo spektro kontaktinio ir vidinio veikimo insekticidas. Naudojamas graužiantiems ir čiulpiantiems kenkėjams naikinti sodo, daržo ir dekoratyviniuose augaluose.

NAUDOJIMAS
Karate Spray naudojamas pasirodžius pirmiesiems kenkėjams arba pastebėjus pirmuosius pažeidimus ant augalų. Produktas efektyvus išlieka iki 3 savaičių.

NAUDOJIMO NORMOS

Žemės ūkio augalai Kenkėjai Intervalas tarp purškimų Laikas nuo paslutinio purškimo iki derliaus nuėmimo
Bulvės kolorado vabalai (Leptinotarsa decemlineata), amarai (Aphis spp.) 7 14
Morkos, pastarnokai, ropės morkinės blakutės (Trioza apicalis), morkinės musės (Chamaepsila rosae), morkiniai amarai (Semiaphis dauci) 10-14 14
Burokėliai runkelinės musės (Pegomya hyoscyami), amarai (Aphis spp.) 14 3
Salierai morkinės blakutės (Trioza apicalis), morkinės musės (Chamaepsila rosae), morkiniai amarai (Semiaphis dauci) 7 14
Ridikėliai kryžmažiedinės spragės (Phyllotreta nemorum) 7 7
Pomidorai (lauke ir šiltnamyje), baklažanai (šiltnamyje) šiltnaminiai baltasparniai Trialeurodes vaporariorum), amarai (Aphis spp.), kandys (Lepidoptera spp.), paprastosios voratinklinės erkės Tetranychus urticae) 12 3
Paprikos (šiltnamyje) šiltnaminiai baltasparniai Trialeurodes vaporariorum), paprastosios voratinklinės erkės Tetranychus urticae), amarai (Aphis spp.) 12 3
Agurkai, cukinijos (lauke) tripsai (Thrips spp.), amarai (Aphis spp.), kandys (Lepidoptera spp.) 12-14 5
Agurkai, cuknijos (šiltnamyje) šiltnaminiai baltasparniai Trialeurodes vaporariorum), tripsai (Thrips spp.), Amarai (Aphis sp.), kandys (Lepidoptera spp.) 10-14 3
Gūžiniai, žiediniai, briuseliniai kopūstai kopūstiniai baltukai Pieris brassicae), kopūstinės kandys (Plutella xylostella), kopūstiniai amarai (Brevicoryne brassicae) 10-14 7
Salotos tripsai (Thrips spp.), amarai (Aphis sp.), kandys (Lepidoptera spp.) 10-14 7
Pupos gumbeliniai straubliukai (Sitona lineatus), pupiniai amarai (Aphis fabae), tripsai (Thrips sp.), žirniniai vaisėdžiai (Cydia nigricana) 7 7
Žirniai gumbeliniai straubliukai (Sitona lineatus), žirniniai amarai (Acyrthosiphon pisum), tripsai (Thrips sp.), Žirniniai vaisėdžiai (Cydia nigricana) 12-21 3
Braškės, vynuogės paprastosios voratinklinės erkės (Tetranychus urticae), amarai (Aphis spp.), pjūkleliai (Hoplocampa spp.), lapsukiai (Tortricidae spp.) 14 7
Juodieji, raudonieji serbentai, agrastai paprastosios voratinklinės erkės (Tetranychus urticae), amarai (Aphis spp.), pjūkleliai (Hoplocampa spp.), lapsukiai (Tortricidae spp.) 21 14
Avietės, gervuogės paprastosios voratinklinės erkės Tetranychus urticae), amarai (Aphis spp.), pjūkleliai (Hoplocampa spp.), lapsukiai (Tortricidae spp.) 21 28
Dekoratyv. augalai, gėlės amarai (Aphis spp.), blakės (Psyllidae spp.), erkutės (Tetranuchus spp.), cikadelės (Eupteryx atropunctata) 14

Didžiausias purškimų skaičius - 2

DĖMESIO
Draudžiama purkšti žydinčius augalus, kuriuos apdulkina bitės ir kiti vabzdžiai nuo 4 val. iki 21 val. Yra tikimybė, kad naudojant – Karate Spray gali išsivystyti atsparumas baltasparniams baltukams, kolorado vabalams, kai naudojama nesilaikant rekomendacijų, todėl gali sumažėti šio produkto efektyvumas“. Produktas geriausiai veikia, kai oro temperatūra žemesnė nei 20 °C. Jei dieną temperatūra yra aukštesnė, tai rekomenduojama purkšti vakare. Nepurkšti šlapių augalų. Purškiant svarbu tolygiai padengti visą augalo paviršių. Naudojant Karate Spray didesniame plote, pirmiausiai rekomenduojama išbandyti mažesniame plotelyje ir įvertinti augalų jautrumą insekticidui. Nenaudoti daugiau nei 2 kartus vieno sezono metu. Praėjus 1 valandai po purškimo, lietus insekticido veiksmingumui įtakos neturi.

PURŠKIMAS
Prieš naudojimą produktą gerai suplakite. Pasukite purkštuką į purškimo padėtį, nukreipkite į augalą, kurį reikia apdoroti. Kad produkto poveikis būtų geras, purškimo metu augalų lapų viršų ir apačią reikia kuo geriau padengti purškiamu tirpalu, tačiau tirpalas neturi nutekėti nuo augalų. 10 m² apdoroti reikia nuo 300 ml iki 1000 ml tirpalo. Po naudojimo įsitikinkite, kad purkštukas grąžinamas į padėtį „išjungta“.

NAUDOJIMO APRIBOJIMAI
Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei +20 °C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s. Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.

TUŠČIOS PAKUOTĖS SUNAIKINIMAS
Tuščią pakuotę ir produkto likučius sunaikinti pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus. Nenaudoti pakuotės kitiems tikslams.

SAUGOS PRIEMONĖS
Purškiant produktą būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus bei rekomenduojama mūvėti pirštines. Eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Dirbant apdorotuose plotuose būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus, rekomenduojama mūvėti pirštines.

HIGIENOS PRIEMONĖS
Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir dulksnos. Po darbo nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti.

PIRMOJI PAGALBA
Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.
Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.
Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10–20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.
Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Neskatinti vėmimo. Nedelsianti kreiptis į gydytoją ir parodyti produkto pakuotę arba etiketę.
Patarimai gydytojui:
Konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą. Apsinuodijus kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78

LAIKYMAS
Laikyti užrakintą vaikams neprieinamoje vietoje. Pakuotes laikyti sandariai uždarytas, sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti atskirai nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro. Laikyti ne žemesnėje negu 0 °C ir ne aukštesnėje negu +35 °C temperatūroje. Laikant neatidarytoje gamintojo pakuotėje tinka naudoti 2 metus.

TEISINIAI ASPEKTAI BEI NAUDOTOJO ATSAKOMYBĖ
Gamintojas neatsako už nuostolius, atsiradusius dėl veiksnių (pvz: netinkamas naudojimas, laikymas, ypatingos gamtinės sąlygos), kurių jis negali kontroliuoti. Visos rekomendacijos, kaip naudoti produktą, paremtos gamintojo dabartine patirtimi.

Gairės: karate spray, insekticidas, augalu apsauga

 

NAUDOJIMAS:

produktas išlieka efektyvus iki 3 savaičių

Pakuotė: 1 l
© Baltic Agro 2020
lten