Augalų apsauga Insekticidai | Decis mega 50 ew — „Baltic Agro“
Sodo priežiūra Vejos priežiūra Kambario augalai Augalų apsauga Apie mus
< Herbicidai Fungicidai Insekticidai Gusto Karate Mavrik Nimazal Nuo musių Skruzdelių milteliai

INSEKTICIDINIAI

Skruzdėlių milteliai

Insekticidas
Veikli medžiaga: permetrinas, CAS Nr. 52645-53-1, EB Nr. 258-067-9, 0,5 %
Kenksmingas vandens organizmams, vabzdžiams.

Insekticidas (18 produktų tipas). Skraidantiesiems ir ropojantiesiems vabzdžiams naikinti. Negali būti naudojamas augalams ir augaliniams produktams apsaugoti

ATSARGIAI
Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Sudėtyje yra permetrinas (ISO). Gali sukelti alerginę reakciją. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Turinį (talpyklą) išpilti (išmesti) pagal galiojančius nacionalinius teisės aktų reikalavimus.
Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas Nr. 11(11.1)-(A-18VNO601634-16-07)-BSV-793, galioja iki 2021-01-25.

PRIEŠ NAUDODAMI PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
„Insekticidiniai skruzdėlių milteliai“ – kontaktinio poveikio insekticidas, naudojamas ropojantiems vabzdžiams, pvz., skruzdėms, tarakonams (Blatella germanica, Blatta orientalis) naikinti. Priemonė „Milteliai skruzdėlėms naikinti“ gali būti naudojama vidaus patalpoms apsaugoti nuo vabzdžių ir jų plitimo vietoms, į kurias ropojantys vabzdžiai gali pakliūti (pastatai arba tušti sandėliai), riboti. Dozė: 1 g - 2,5 g priemonės 1 m² vidinės patalpos plotui. Priemonė gali būti naudojama ant medinių, betoninių, lygių paviršių (stiklas, plytelės ir pan.). Priemonė paruošta naudoti ir neskirta maišyti su kitomis priemonėmis.

PIRMOJI PAGALBA
Bendrosios instrukcijos / priemonės: nelaimingo atsitikimo atveju arba pasijutus blogai, nedelsiant kreiptis į gydytoją. Jeigu įmanoma, parodyti šią etiketę. Patekus ant odos: nedelsiant nusivilkite užterštus drabužius ir avalynę. Patekus ant odos, nedelsiant ją nuplaukite dideliu kiekiu vandens ir muilu. Jei simptomai nepranyksta, kreipkitės į gydytoją. Patekus į akis: atmerkite akis ir nedelsdami plaukite dideliu vandens kiekiu, taip pat ir po akių vokais (ne trumpiau kaip 15 minučių). Jei nukentėjusysis nešioja kontaktinius lęšius, juos išimkite prieš tai penkias minutes praplovę akis. Išėmę lęšius, akis plaukite toliau. Jei simptomai nepranyksta, kreipkitės į gydytoją. Smarkiai įkvėpus: nukentėjusįjį iš užterštos vietos išveskite į gryną orą. Pasireiškus bet kokiems simptomams, kreipkitės į gydytoją. Prarijus: prieš tai nepasitarę su gydytoju nesukelkite vėmimo. Burną išplaukite vandeniu! Nedelsiant kreipkitės į gydytoją! Parodykite gydytojui šį saugos duomenų lapą ar etiketę. Gydymas esant simptomams.

SAUGOJIMAS
Laikykite gamyklinėje, tvirtai uždarytoje talpykloje vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje. Laikykite sausoje vietoje. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Laikykite gyvūnams neprieinamoje vietoje. Laikykite atskirai nuo maisto, gėrimų ir pašaro.

PRIEMONĖS LIKUČIO IR ĮPAKAVIMO UTILIZAVIMAS
Likusio produkto šalinimas: atiduokite įgaliotam pavojingų atliekų surinkėjui/šalintojui/apdorotojui. Saugokite, kad nenutekėtų į nuotekų sistemą. Utilizuokite atliekas pagal vietines arba valstybines nuostatas. Pakuotė: neplautos pakuotės yra pavojingos atliekos - apdorokite taip, kaip išmetamą mišinį. Utilizuokite pakuotę pagal vietines arba valstybines nuostatas. Tuščia pakuotė nėra pritaikyta pakartotinai naudoti.

PAGAMINO:
„UNICHEM d.o.o.“, Sinja Gorica 2
1360 Vrhnika, Slovėnija, tel.: +386 1 7558152
unichem@unichem.si, www.unichem.si

UŽSAKĖ: UAB „Baltic Agro“, Ukmergės g. 322, Vilnius

Gairės: skruzdėlės, insekticidai, augalų apsauga

 

NAUDOJIMAS:

10 L tirpalo/ 2,5 aro lauko ir daržo augalų plote

Pakuotė: 4 ml, 20 ml
  DIRGINANTIS PAVOJINGAS APLINKAI
© Baltic Agro 2020
lten