Augalų apsauga Insekticidai | Neemazal t/s 10 g/l k.e — „Baltic Agro“
Sodo priežiūra Vejos priežiūra Kambario augalai Augalų apsauga Apie mus
< Herbicidai Fungicidai Insekticidai Gusto Karate Mavrik Nimazal Nuo musių Skruzdelių milteliai

Nimazalis

NeemAzal T/S

Insekticidas-akaricidas
Veiklioji medžiaga: azadirachtinas A 10 g/l (1%)Produkto forma: koncentruota emulsijaNeemAzal-T/S — insekticidas, skirtas naikinti amarus, baltasparnius, tripsus, voratinklines erkes agurkuose, pomidoruose, paprikose, moliūguose, prieskoninėse žolelėse, dekoratyviniuose augaluose (išskyrus spygliuočius augalus) auginamuose šiltnamiuose.

Skirtas neprofesionaliajam naudojimui

ATSARGIAI!
Sudėtyje yra azadirachtino ekstrakto. Gali sukelti alerginę reakciją. Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. Surinkti ištekėjusią medžiagą. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus. Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių/vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Apsinuodijus kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą tel: 8 5 2362052, 8 687 53378

Registracijos Nr.: AS2-52I/2016
Pagaminimo data: žiūrėti ant pakuotės
Siuntos Nr.: žiūrėti ant pakuotės
Galiojimo laikas: 2 metai nuo pagaminimo datos
Gamintojas ir registracijos savininkas:Trifolio-M GmbH, Dr.-Hans-Wilhelmi-Weg 1 Lahnau, Germany info@trifolio-m.de, www.trifolio-m.de
Tel.: +49 6441 209770
Platintojas: UAB „Baltic Agro“, Perkūnkiemio g. 2, Vilnius
Tel: 8 5 2640128

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE NAUDOJIMO REKOMENDACIJAS!

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS VEIKIMO BŪDAS
NeemAzal T/S yra Indijoje augančio medžio Azadirachta indica A.Juss ekstraktas, išskirtas iš šio medžio sėklų ir labai efektyviai naikinantis augalų kenkėjus. Nupurškus NeemAzal T/S, augalas pasidengia plona plėvele, taip pat per lapų paviršių dalis preparato veikliosios medžiagos nukeliauja ir į vidinius augalo audinius. Kenkėjus preparatas veikia tik oraliniu būdu, jiems maitinantis augalais, nupurkštais NeemAzal T/S tirpalu. Praėjus kelioms valandoms po nupurškimo, jau galima pastebėti pirmus preparato veikimo požymius - kenkėjai, jų lervos ar vikšrai praranda aktyvumą ir nustoja maitintis. Po kelių dienų kenkėjai žūva, nespėję palikti palikuonių.

NAUDOJIMAS
Ypač geri rezultatai, kai tirpalas padengia augalo lapus iš abiejų pusių. Preparatas veiksmingiausias prieš jaunas lervas.

FITOTOKSIŠKUMAS
Visada būtina preparatą išbandyti ant pavienių augalų ir tik po purkšti didesniame plote.

TIRPALO RUOŠIMAS
Purkštuvo talpa pripildoma vandeniu, supilamas rekomenduojamas NeemAzal T/S kiekis. Kadangi preparato veiklioji medžiaga vandenyje greitai skyla, tirpalą būtina sunaudoti tą pačią dieną.

NAUDOJIMO APRIBOJIMAI
Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25 ºC arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s. Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.

LAIKYMAS
Produktą laikyti sandariai uždarytoje originalioje pakuotėje, sausoje, vėsioje, gerai vėdinamoje patalpoje, atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių. Esant žemesnei negu -10 °C, gali atsirasti nuosėdos, kurios pranyksta neilgai pašildžius preparatą vandens vonelėje iki +20 - +30 °C. Tai ypač svarbu ruošiant tirpalą. Laikyti atskirai nuo maisto produktų, gėrimų, pašarų. Galiojimo laikas 2 metai.

SAUGOS PRIEMONĖS
Ruošiant tirpalą, maišant bei purškiant skiestą produktą rekomenduojama dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, sandarius batus bei mūvėti apsaugines pirštines (pvz. polivinilchlorido ar latekso). Eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Dirbant apdorotuose plotuose būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus bei rekomenduojama mūvėti pirštines.

Naudojimo laikas - pradėjus plisti kenkėjams arba atsiradus jaunų lervų

Kultūros Kenkėjai

Produkto norma
ml / 1 L vandens

Vėliausias apdorojimas iki derliaus nuėmimo (karencijos laikotarpis) Pastabos
Prieskoniniai augalai (išskyrus laiškinius česnakus), auginami šiltnamiuose Čiulpiantys, griaužiantys, lapus minuojantys vabzdžiai: amarai, baltasparnai, minamusės. 6 ml / L 20 m² ploto (0,6 % tirpalas) 14 dienų Purkšti kas 7-10 dienų. Didžiausias apdorojimų skaičius – 3
Pomidorai, baklažanai,
paprikos, agurkai, cukinijos, moliūgai auginami šiltnamiuose
Stabdomas plitimas:
tripsai, voratinklinės erkės
Daržovių aukštis <50 cm: 2 ml / 0,6 L vandens 10 m²
50–125 cm: 2,5 ml / 0,8 L vandens 10 m²
>125 cm: 3 ml / 1 L vandens 10 m²
(0,3 % tirpalas)
3 dienos Purkšti kas 7-10 dienų. Didžiausias apdorojimų skaičius – 3
Dekoratyvinių augalų daigai, auginami šiltnamiuose (išskyrus dekoratyvinius spygliuočius) Daiginiai uodeliai 15 ml / 3 L vandens / m² (0,5 % tirpalas) Nėra Purkšti kas 7-14 dienų. Didžiausias apdorojimų skaičius – 4
Dekoratyvinių augalų daigai, auginami šiltnamiuose (išskyrus dekoratyvinius spygliuočius) Čiulpiantys, griaužiantys, lapus minuojantys vabzdžiai: amarai, baltasparnai, kandys Stabdomas plitimas: tripsai, voratinklinės erkės Augalo aukštis <50 cm: 0,3 ml / 0,2 L vandens / m² arba 6 ml / 4 L vandens (0,15 % tirpalas) Nėra Purkšti kas 7-10 dienų. Didžiausias apdorojimų skaičius – 4

HIGIENOS PRIEMONĖS
Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir dulksnos. Po darbo nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti.

PIRMOJI PAGALBA
Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.
Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.
Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10–20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.
Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Nedelsianti kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę.
Patarimai gydytojui:
konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą.

Apsinuodijus kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78

TUŠČIŲ PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS
Tuščią pakuotę išskalauti tris kartus, išplovas supilti į ruošiamą tirpalą. Tuščią pakuotę ir produkto likučius sunaikinti pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus. Nenaudoti pakuotės kitiems tikslams. Neteršti vandens telkinių, geriamojo vandens šaltinių, maisto produktų ir pašarų produkto likučiais, tirpalo likučiais ar vandeniu, naudotu purkštuvui ar pakuotei plauti.

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE NAUDOJIMO REKOMENDACIJAS!

Gairės: neemazal t/s 10 g/l k.e, nimazalis, insekticidai, augalų apsauga

 

NAUDOJIMAS:

5 ml - 1 L vandens

Pakuotė: 5 ml, 50 ml, 500 ml
© Baltic Agro 2020
lten