Augalų apsauga Insekticidai | — „Baltic Agro“
Sodo priežiūra Vejos priežiūra Kambario augalai Augalų apsauga Apie mus
< Herbicidai Fungicidai Insekticidai Gusto Karate Mavrik Nimazal Nuo musių Skruzdelių milteliai

Mavrik Vita

MAVRIK VITA

Insekticidas
Veikli medžiaga: tau-fluvalinatas 240 g/l (22,1%)
Produkto forma: aliejinė vandens emulsija

Paskirtis: Mavrik® Vita – kontaktinio veikimo insekticidas, skirtas naikinti graužiančius ir čiulpiančius kenkėjus žirniuose (žaliuosiuose bei grūdams), pupose (grūdams), morkose, bulvėse, žiediniuose, gūžiniuose ir briuseliniuose kopūstuose, brokoliuose, taip pat dekoratyviniuose augaluose.

Skirtas neprofesionaliajam naudojimui

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Surinkti ištekėjusią medžiagą. Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus. Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių/vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 20 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių purškiant žirnius, pupeles, bulves ir morkas. Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 30 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių purškiant žiedinius, gūžinius ir briuselio kopūstus bei brokolius. Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 40 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių purškiant dekoratyvinius augalus.

Apsinuodijus kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu:
8 5 2362052 arba 8 687 53378

Prieš naudojimą atidžiai perskaitykite augalų apsaugos produkto naudojimo instrukciją!

Veikimo būdas

Mavrik® Vita - plataus veikimo spektro kontaktinis insekticidas, priklausantis sintetinių piretroidų klasei. Produktas pasižymi kontaktiniu poveikiu, taip pat veikia per kenkėjo virškinamąjį traktą. Mavrik® Vita paralyžiuoja kenkėjo nervų sistemą. Veiklioji medžiaga patenka mažomis dozėmis per virškinamąjį traktą, jutimo organus, kenkėjo stigmas ir galūnes. Pirmas nervų sistemos pažeidimo požymis yra greitas koordinacijos blogėjimas ir kenkėjas staigiai žūva. Geriausiai veikia +15-20 °С temperatūroje, efektyvus ir esant aukštesnei temperatūrai. Tik tuomet, kai preparatas naudojamas tinkamu laiku, jis veikia efektyviausiai. Kada tikslinga naudoti insekticidą, galima nustatyti tik patikrinus kenkėjų gausumą lauke ir žinant jų žalingumo ribą. Tirpalo naudojama tiek, kad tolygiai padengtų augalą, bet nenutekėtų. Lietus, praėjus 2 val. po purškimo, neturi neigiamos įtakos produkto veikimui.

Naudojimo rekomendacijos
Vadovaukitės žemiau nurodyta lentele:

Žirniai (žalieji)

Kenkėjai Sitonai (Sitona lineatus), tripsai (Kakothrips pisivorus), žirniniai ir pupiniai amarai (Aphis fabae), žirniniai drugiai (Cydia nigricana)
Norma 5
Purškimo laikas naudoti pastebėtus kenkėjus
Purškimų skaičius 1
Minimalus intervalas, dienos -
Laikotarpis iki derliaus nuėmimo 7

Žirniai (grūdams)

Kenkėjai Sitonai (Sitona lineatus), tripsai (Kakothrips pisivorus), žirniniai ir pupiniai amarai (Aphis fabae), žirniniai drugiai (Cydia nigricana)
Norma 5
Purškimo laikas naudoti pastebėtus kenkėjus
Purškimų skaičius 1
Minimalus intervalas, dienos -
Laikotarpis iki derliaus nuėmimo 14

Pupos (grūdams)

Kenkėjai Sitonai (Sitona lineatus), amarai (Aphis fabae)
Norma 5
Purškimo laikas naudoti pastebėtus kenkėjus
Purškimų skaičius 1
Minimalus intervalas, dienos -
Laikotarpis iki derliaus nuėmimo 14

Bulvės

Kenkėjai Kolorado vabalai (Leptinotarsa decemlineata), bulvių amarai (Aphis nasturtii, Aulacorthum solani, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae), cikadėlės (Empoasca vitis, Empoasca solani, Euptetyx atropunctata)
Norma 5
Purškimo laikas naudoti pastebėtus kenkėjus
Purškimų skaičius 1-2
Minimalus intervalas, dienos 14
Laikotarpis iki derliaus nuėmimo 7

Morkos

Kenkėjai Morkinės blakutės (Trioza apicalis), morkinės musės (Psila rosae)
Norma 5
Purškimo laikas naudoti pastebėtus kenkėjus
Purškimų skaičius 1-2
Minimalus intervalas, dienos 14
Laikotarpis iki derliaus nuėmimo 30

Žiediniai kopūstai, brokoliai, gūžiniai ir briuseliniai kopūstai

Kenkėjai Kopūstiniai baltukai (Pieris brassicae), ropiniai baltukai (Pieris rapae), griežtiniai baltukai (Pieris napi), kopūstiniai pelėdgalviai (Mamestra brassicae), kopūstinės kandys (Plutella xylostella), kopūstinės musės (Delia radicum), kryžmažiedinės spragės (Phyllotreta nemorum, P. undulata)
Norma 5
Purškimo laikas naudoti pastebėtus kenkėjus
Purškimų skaičius 1
Minimalus intervalas, dienos -
Laikotarpis iki derliaus nuėmimo 7

Dekoratyviniai augalai

Kenkėjai Amarai (Aphididae), blakutės (Psyllidae), vabalai (Coleoptera)
Norma 5
Purškimo laikas naudoti pastebėtus kenkėjus
Purškimų skaičius 1-2
Minimalus intervalas, dienos 7-14
Laikotarpis iki derliaus nuėmimo -

Minimalus intervalas tarp purškimų – 7 - 14 dienų.

Registracijos numeris: AS2-45I(2017)
Galiojimo laikas: 2 metai
Registracijos savininkas: ADAMA Registrations B.V., P.O. Box 355, NL-3830 AK Leusden, Nyderlandai; www.adama.com
Atstovas Lietuvoje: 8 5 2108622
Pakuotės: 5 ml, 10 ml, 30 ml, 100 ml

Mažos apimties naudojimas: Mavrik Vita naudojimas žirniams nuo tripsų, žirninių, pupinių amarų, žirninių drugių, pupoms nuo amarų, kopūstinėms daržovėms nuo kopūstinių baltukų, ropinių baltukų, griežtinių baltukų, kopūstinių kandžių, kopūstinių pelėdgalvių, kryžmažiedžių spragių, kopūstinių musių, bulvėms nuo amarų ir cikadėlių, morkoms nuo morkinių musių, dekoratyviniams augalams nuo amarų, blakių, vabalų išplėstas vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsniu.

Atsakomybė
Gamintojas neatsako už produkto efektyvumą, galimą fitotoksiškumą augalams ir derliaus nuostolius. Atsakomybę už galimą neigiamą poveikį prisiima produkto naudotojas.

Dėmesio!
Maksimalus leistinas purškimo plotas per dieną - 300 m². Dirbti su produktu ne ilgiau nei 30 minučių per dieną.

Siekiant išvengti žmonių ir gyvūnų sveikatai keliamos rizikos, purškimo metu žmonės, nedalyvaujantys purškimo procese, bei naminiai gyvūnai negali būti purškimo zonoje. Siekiant efektyvios kenkėjų kontrolės, purkšti reikia pasirodžius pirmiesiems kenkėjams. Priklausomai nuo kenkėjų plitimo intensyvumo, purškimą reikėtų pakartoti bulvėse, morkose.

Tirpalo paruošimas: 10 l tirpalo užtenka apdoroti 250 m² ploto (400 l/ha). Geriausias efektas pasiekiamas, kai tirpalas pilnai padengia visą augalą.

Bitės: žydinčių augalų plotus (net jei juose žydi piktžolės), o taip pat plotus, esančius netoli žydinčių augalų, purkšti pasibaigus bičių skraidymui arba anksti ryte (nuo 22:00 iki 4:00).

Tirpalo paruošimas
Prieš pradedant ruošti purškimo tirpalą, purkštuvą, reikia išbandyti, panaudojant vandenį 100 m² plote. Pagal tai galima sureguliuoti purškimo greitį. 10 l tirpalo pakanka apdoroti 250 m² (400 l/ha) ploto. Norint apdoroti mažesnį plotą, reikia paskaičiuoti reikiamo tirpalo kiekį. Pvz.: jeigu reikia išpurkšti 100 m² plote reikia 4 l vandens ir 2 ml Mavrik® Vita, jeigu purškimo norma 5 ml/10 l vandens. Pusę purkštuvo talpos pripildykite vandeniu, tada įpilkite reikiamą Mavrik® Vita normą ir supilkite likusį vandens kiekį Kiekvieną kartą po purškimo purkštuvas turi būti kruopščiai išskalaujamas vandeniu, ir šis vanduo išpiltas ant apdorojamo lauko.

Naudojimo apribojimai
Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei +25 °С arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s. Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.

Saugos priemonės
Ruošiant tirpalą, maišant bei purškiant skiestą produktą būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus bei mūvėti apsaugines pirštines (pvz. polivinilchloridines, latekso ar kt.). Eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Dirbant apdorotuose plotuose būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus bei rekomenduojama mūvėti pirštines. Higienos priemonės. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir dulksnos. Po darbo nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti.

Pirmoji pagalba
Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.

Patekus ant odos
nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Nedelsianti kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę.

Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą.

Tuščios taros sunaikinimas. Tuščią pakuotę išskalauti tris kartus, išplovas supilti į tirpalą ir išpurkšti. Tuščią pakuotę ir produkto likučius sunaikinti pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus. Naudoti pakuotę kitiems tikslams draudžiama.

Saugojimas. Produktą laikyti sandariai uždarytoje, gamyklos taroje, sausoje, vėsioje, gerai vėdinamoje patalpoje ne aukštesnėje kaip +30 °С temperatūroje ir ne žemesnėje nei 0 °С atskirai nuo maisto produktų, vandens, pašarų ir trąšų. Laikyti kuo toliau nuo įkaitusių paviršių, atviros ugnies, vengti statinių elektros krūvių. Saugoti vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Pastabas. Gamintojas garantuoja produkto kokybę, jei jis gautas gamyklos taroje, tačiau neatsako už pasekmes, jei preparatas netinkamai saugomas ir naudojamas.

Gairės: Mavrik Vita, insekticidai, augalų apsauga

 

NAUDOJIMAS:

Tarp purškimu — 14 dienų.

Pakuotė: 5 ml, 10 ml, 30 ml
© Baltic Agro 2020
lten