Augalų apsauga Herbicidai | — „Baltic Agro“
Sodo priežiūra Vejos priežiūra Kambario augalai Augalų apsauga Apie mus
< Herbicidai MCPA Betanal Banvel Roundup gel Roundup express Roundup G Fungicidai Insekticidai

Roundup® Gel

TEPAMAS GELIS

NAUDOTI PARUOŠTAS HERBICIDAS Veiklioji medžiaga: glifosatas 7,2 g/l (0.71 % glifosato, atitinka 9,7 g/l (0.96 %) glifosato izopropilamino druskos)

Roundup® Gel – glicinų cheminės šeimos herbicidas, skirtas vienmetėms ir giliašaknėms daugiametėms piktžolėms, įskaitant atžalines soruoles, snaudalines džiugūnes, siauralapius gysločius ir gysločius, naikinti.

Herbicidas skirtas neprofesionaliajam naudojimui

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.
Sudėtyje yra 5-chloro-2-metil-2H-izotiazol-3-ono ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono mišinio. Gali sukelti alerginę reakciją.
Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
Laikyti tik originalioje talpykloje.
Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78

Registracijos Nr.: AS2-2H/2016
Siuntos Nr.: žiūrėti ant pakuotės.
Pagaminimo data: žiūrėti ant pakuotės.
Galiojimo laikas: mažiausiai 2 metai nuo pagaminimo datos.
Gamintojas: MONSANTO, JAV Importuotojas ir platintojas:
Produktą registravo: UAB "Baltic Agro"
Monsanto Crop Science Denmark A/S Perkūnkiemio g. 2
P.O. BOX 659, LT-12126 Vilnius
DK-2200 Kopenhaga, Danija Tel.: 8 5 2701187, Fax: 8 5 2701711

PRIEŠ NAUDOJIMĄ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTO NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ

NAUDOJIMAS
Roundup Gel yra herbicidas, skirtas vienmetėms ir giliašaknėms daugiametėms piktžolėms, įskaitant atžalines soruoles, snaudalines džiugūnes, siauralapius gysločius ir gysločius, naikinti soduose, gėlynuose, vejose, namų kiemuose. Grunto mikroorganizmai gelį suardo, o žemėje vėliau galima iš naujo sodinti augalus. Roundup Gel sunaikina daugelį paplitusių sodo piktžolių, pagal instrukcijas užtepus vos vieną kartą. Pirmąjį poveikį galima išvysti per 5–10 dienų, atsižvelgiant į piktžolių rūšį ir oro sąlygas. Roundup Gel veikimo laikas bus trumpesnis, jei oro sąlygos bus vėsesnės ir sausos, o daugiametės piktžolės – didesnės. Šaknys gali būti sunaikinamos per 7–28 dienas, vėlgi tai priklauso nuo piktžolių rūšies ir oro sąlygų.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

ATIDARYMAS:
  1. Atlenkite 2 mėlyno dangtelio snapelius, esančius buteliuko šonuose, ir pakelkite dangtelį.
  2. Išimkite folijos tarpiklį.
  3. Paspauskite mėlyną mygtuką ir išspauskite gelio.
  4. Prieš naudodami pirmą kartą, užtaisykite GELIO buteliuką maždaug 20 kartų paspausdami mėlyną mygtuką, kol GELIS pasirodys buteliuko viršuje.
KAIP NAUDOTI:
  • Palieskite arba patrinkite lapo paviršių. Nereikia tepti ant viso lapo paviršiaus. Padenkite mažiausiai 30 % piktžolės lapų:
  • ant vienamečių piktžolių arba lengvai išnaikinamų piktžolių, kurių lapo paviršius 20 x 15 cm (300 cm²), spustelėkite 1 kartą;
  • ant daugiamečių piktžolių arba sunkiai išnaikinamų piktžolių, kurių lapo paviršius 20 x 15 cm (300 cm²), spustelėkite 2 kartus.

PANAUDOJUS:
Nuvalykite nuo mėlyno gelio tepimo dangtelio viršaus gelį, braukdami ant piktžolės lapo, ir tik tada uždėkite mėlyną dangtelį vienu metu išlygiuodami mėlynus šoninius snapelius.

NAUDOJIMO APRIBOJIMAI
Venkite sąlyčio su kultūriniais augalais ir norima išsaugoti augmenija. Nenorėdami pernešti herbicido ant vejos ir kitos norimos išsaugoti augmenijos, nevaikščiokite per apdorotas vietas produktui neišdžiūvus. Tuščio buteliuko pakartotinai nenaudokite. Jei per 6 valandas nuo gelio užtepimo palyja, sumažėja jo veikimo efektyvumas ir procedūrą gali tekti pakartoti. Neleiskite vaikams ir kambariniams gyvūnėliams artintis prie apdoroto ploto, kol Roundup Gel išdžius.

SAUGOS PRIEMONĖS
Tepant produktu piktžoles, rekomenduojama mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines.
Higienos priemonės. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir dulksnos. Po darbo nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti.

PIRMOJI PAGALBA
Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją. Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją. Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją. Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Neskatinti vėmimo. Nedelsianti kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę. Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78

SAUGOJIMAS
Tepkite bet kuriuo metu ant žalių, augančių ir pakankamą lapų plotą turinčių piktžolių. Augančias daugiametes piktžoles apdorokite žydėjimo pradžioje, tuomet rezultatas bus geriausias. Tepkite ant atžalinių soruolių ir varpučių. Palikite apdorotas piktžoles 7 dienas, kad herbicidas pasiektų šaknis, ir tik tada kaskite arba dirbkite gruntą. Jei būtina ir jei vystosi nauja augmenija, procedūrą pakartokite.

TUŠČIOS PAKUOTĖS SUNAIKINIMAS
Tuščią pakuotę ir produkto likučius sunaikinkite pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktų reikalavimus. Nenaudokite pakuotės kitiems tikslams.

DĖMESIO!
Mūsų produkcija visiškai atitinka kokybės reikalavimus. Mes garantuojame už jos sudėtines dalis. Mūsų nurodymai ir naudojimo rekomendacijos yra pagrįstos ilgamečiais lauko bandymais, taip pat gamybine patirtimi. Pasikeitę sąlygos gali pabloginti arba visiškai sumažinti efektyvumą, o kai kuriais atvejais net pakenkti augalams.
Mes, augalų apsaugos produktų tiekėjai, neatsakome už pablogėjusius rezultatus, kurie galimi pasikeitus sąlygoms, kurių mes negalėjome numatyti augalų apsaugos produktų registracijos metu ir pateikiant į rinką.

REGISTRUOTI PREKIŲ ŽENKLAI
Roundup® Gel – Monsanto

Gairės: roundup gelis, raudap, herbicidai, augalų apsauga

 

NAUDOJIMAS:

Pakanka tik patepti piktžolę

Pakuotė: 15 ml, 150 ml
© Baltic Agro 2020
lten